Cổ phần là gì?

Cổ phần là gì?

Cổ phần là môt loại tài sản, phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Trong đó, vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau thì được gọi là cổ phần. Còn người sở hữu cổ phần thì được gọi là cổ đông, nó có thể cá nhân hoặc tổ chức.

Mỗi cổ động sẽ chịu trách nghiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp vào công ty. Việc sở hữu vốn cổ phẩn của cổ đông trong công ty sẽ làm phát sinh các quyền của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần Việt Nam

Theo Luật Doanh Nghiệp 2014, công ty cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cùng loại đều có quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Đối với cổ phần ưu đãi sẽ gồm các loại sau:

  • Cổ phần ưu đãi biểu quyết
  • Cổ phần ưu đãi cổ tức
  • Cổ phần ưu đãi hoàn lại
  • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật