Các vị trí trong nghề Sale?

Cho em hỏi về các vị trí, cấp bậc và công việc trong nghề Sale ạ?

Thông thường trong kinh doanh có cá vị trí cơ bản sau :

1. Sale Man (NVKD)
2. Sale Rep (Đại diện KD)
3. Sale Executive (Điều hành KD)
4. Sale Supervisor (Giám sát KD)
5. Sale Director (Giám đốc KD)
6. Sale Manager (Giám đốc KD) (5)>(6)
Bạn nào được bố trí phụ trách ở khu vực thì thêm vào chữ Area hoặc Fiel
Vd: ASM ( Area Sales Manager : Giám đốc Kinh Doanh Khu Vực)


Nhiệm vụ & Trách nhiệm chính

Sale Man 

* Phát triển khách hàng mua lẻ tại khu vực được phân công
* Chăm sóc KH, quản lý và theo dõi tiến độ doanh số của KH (có khi phải trực tiếp giao hàng)
* Trực tiếp quản lý thu công nợ của KH,
* Thực hiện các công việc về khuyến mãi, hậu mãi . . v . . v . .
* Trực tiếp báo cáo cho Sales Rep
* Chịu sự quản lý trực tiếp của Sales Rep hoặc Sales Sup (nếu có)
* Địa bàn hoạt động trng phạm vi của khu vực được giao phó
* v . . v . .

Sale Rep (Sales Supervisor) : Là nhân viên cao hơn một cấp Sales Man

* Là những công việc của vị trí Sales Man nhưng công việc nặng về thủ tục giấy tờ (Nhận đơn đặt hàng, chăm sóc KH, tìm hiểu hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đề xuất các kế họach hành động nhằm phát triễn tốt công việc bàn hàng, phát triển mạng lưới KH, đại lý, NPP ... (sau đó giao lại cho Sale Man thực hiện các công việc bán hàng. . v. . v . .)
* Chịu sự quản lý trực tiếp của Supervisor hoặc Director (nếu có)
* Địa bàn hoạt động trong phạm vi của khu vực được phụ trách
* v. . .v . .

Sale Sup : Giám sát có nhiều cấp : Cấp vùng, cấp khu vực (Vùng > Khu vực)

* Giám sát mọi hoạt động của Sales Man / Sales Rep
* Gíam sát, quản lý hàng hóa đã cugn cấp
* Giám sát hoạt động tiến độ kinh doanh của KH
* Giám sát công nợ, hàng hóa
* Giám sát hoạt động của đối thủ
* Lập kế hoạch kinh doanh. Phương án hành động
* Chịu sự quản lý trực tiếp của Director / maneger hoặc của Sup cao vùng
* v . .v . .

Sale Executive : Điều hành có nhiều cấp : cấp toàn vùng, cấp vùng và cấp khu vục

* Điều hành và triễn khai, thực hiện tất cả công việc kinh doanh theo kế hoạch của Công ty
* Chỉ đạo công việc trực tiếp cho Sales Rep / Sales Man
* Lập kế hoạch kinh doanh theo từng thởi kỳ, thời điểm tại KV được phụ trách
* Quản lý, theo dõi hoạt động của NV cấp dưới
* Chịu sự quản lý trực tiếp của Director hoặc Manager
* Địa bàn hoạt động trong phạm vi của khu vực được phụ trách
* v .v..

Director / Manager

* Nhiệm vụ và trách nhiệm của hai vị trí này rất nhiều và rất cao. Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động kinh doanh của Công ty


Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật