Các nguồn vốn của doanh nghiệp?

Các nguồn vốn của doanh nghiệp? Mình muốn hỏi về các nguồn vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và các nhân tố tới việc huy động vốn của doanh nghiệp.?

 Nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm vốn chủ sở hữu và nợ.
* Trong vốn chủ sở hữu:
- Vốn góp ban đầu : Chính là số vốn ban đầu của doanh nghiệp do các cổ đông chủ sở hữu góp(còn đối với doanh nghiệp Nhà nước thì vốn góp ban đầu chính là vốn đầu tư của Nhà nước. Đối với công ty cổ phần thì do cổ đông đóng góp...)
- Vốn từ lợi nhuận không chia: là bộ phận lợi nhuận được sử dụng tái đầu tư, mở rộng sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.
- Phát hành cổ phiếu: Để doanh nghiệp có thể tăng vốn chủ sở hữu.
+ Cổ phiếu thường : Là loại cổ phiếu thông dụng nhất, là chứng khoán quan trọng nhất được trao đổi mua bán trên thị trường chứng khoán.
+ Cổ phiếu ưu tiên: Chiếm một tỉ trọng nhỏ trong tổng số cổ phiếu được phát hành.
* Nợ: Để bổ sung vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể sử dụng nợ từ các nguồn : Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại và vay qua phát hanh trái phiếu.
- Nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thương mại: Là một trong những nguồn vốn quan trọng nhất không chỉ đối với sự phát triển bản thân mỗi doanh nghiệp còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân.Tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh nổi bật